Tekst

Reglement kunstcommissie Erasmus MC

 

Inleiding

 

De Kunstcommissie Erasmus MC geeft adviezen over het verzamelen,  lenen,  beheren,  conserveren,  restaureren,  inventariseren en documenteren van beeldende kunst en informeert daarover middels tentoonstellingen en (digitale) publicaties vanuit de gedachte dat kunstwerken voor de gebruikers van gebouwen veelzeggend zijn, ze het verblijf veraangenamen, dienen ter verbijzondering van de ruimten en/of dienen “ter lering en vermaak”. Goede, bijzondere beeldende kunst ongeacht het medium heeft een verhaal. Zij vertelt iets over zichzelf, over de maker en/of de beschouwer. Zij refereert aan het alledaagse leven soms in relatie tot de omgeving of zij weerspiegelt de gedachtespinsels van de kunstenaar, de verlangens van werknemers of dromen van patiënten, bezoekers en relaties.

Beeldende kunst in opdracht reageert op de aangeboden locatie, zij reflecteert in kritische dan wel dienstbare zin, vanuit de doelstelling dat kunst een bijdrage levert aan de kwalitatieve inrichting van de werk- en verblijfsomgeving.

 

De Kunstcommissie Erasmus MC ontwikkelt een visie op en beleid voor beeldende kunst en kan zich laten bijstaan door deskundigen van binnen en buiten het Erasmus MC.

De Kunstcommissie Erasmus MC valt hiërarchisch rechtstreeks onder de Raad van Bestuur; een lid van de Raad van Bestuur is aanspreekpunt voor de Kunstcommissie.

 

Binnen het Erasmus MC adviseert de Kunstcommissie Erasmus MC de Raad van Bestuur op het gebied van kunstbehoud, -afstoting, -onderhoud, – exposities, -werving, inventarisatie en documentatie hiervan.

De Raad van Bestuur neemt in het algemeen de adviezen van de Kunstcommissie Erasmus MC over en zal hiervan alleen in bijzondere gevallen en beargumenteerd  afwijken.

Het voorliggend reglement beschrijft de doelstelling, de door de Raad van Bestuur gedelegeerde taken, de samenstelling van de Kunstcommissie alsmede het kader waarbinnen de Kunstcommissie zich dient te bewegen. Dit in artikelen ingedeelde reglement waarborgt een gedegen basis om tot duidelijke adviezen te kunnen komen.

 

Reglement

 

Artikel 1

Instelling Kunstcommisie

lid 1: De Raad van Bestuur van het Erasmus MC te Rotterdam heeft een Kunstcommissie Erasmus MC ingesteld, die Erasmus MC breed werkzaam is;

Artikel 2

Doelstelling

lid 1: De Kunstcommissie Erasmus MC ontwikkelt een visie en beleid op het gebied van beeldende kunst in openbare ruimten en stuurt de uitvoering hiervan aan omtrent acquisitie (verwerven, aanvaarden van schenkingen, legaten ed), exposeren, tijdelijke en langdurige bruiklenen, behouden, afstoten, onderhouden, inventariseren en documenteren van beeldende kunst in het Erasmus MC;

lid 2: de kunst in het Erasmus MC is van hoge kwaliteit, gelijk aan het streefniveau in kwaliteit van patientenzorg, onderzoek en opleiding;

lid 3: het doel van beeldende Kunst in het Erasmus MC is een bijdrage leveren aan een goed en bijzonder leefklimaat in de openbare ruimte.

 

Artikel 3

Taak en afbakening

De Kunstcommissie Erasmus MC:

lid 1: adviseert gevraagd en ongevraagd aan de Raad van Bestuur inzake visie, beleid en uitvoering van beeldende kunst in de openbare ruimten en bepaalt de prioritering van inrichting van deze ruimten (zie kunstbeleid 2010-2013);

lid 2: geeft adviezen inzake de keuze van de kunstenaar en de kunstwerken,  de locatie, en het proces en planning van realisatie van de kunstwerken;

lid 3: geeft adviezen inzake visie op en beleid en uitvoering van tijdelijke exposities binnen het Erasmus MC in de openbare ruimten;

lid 4: geeft adviezen inzake beheer, behoud, preventieve conserving, restauratie, afstoting van beeldende kunst;.

lid 5: adviseert over het onderhouden van een professioneel depot;

lid 6: draagt middels advies bij tot het opstellen van richtlijnen en gedragsregels inzake omgang en onderhoud van beeldende kunstobjecten;

lid 7: geeft functioneel sturing aan team kunstzaken;

lid 8: informeert zo nodig personeel en andere belanghebbenden aangaande haar activiteiten;

lid 9: geeft adviezen over de inspectie van beeldende kunst en collectie(s).

 

Artikel 4

Bevoegdheden

lid 1: De Kunstcommissie Erasmus MC heeft het recht binnen de voor het Erasmus MC geldende wet en regelgeving de relevante gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de juiste uitoefening van haar taak.

lid 2: de Kunstcommissie Erasmus MC kan als inspecteur van de collectie(s) beeldende kunst binnen haar mandaat rechtstreeks aanwijzingen uitvaardigen die in de lijn liggen met het door de Raad van Bestuur geaccordeerde beleidsplan en de begroting;

lid 3: de Kunstcommissie Erasmus MC is zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur gemachtigd tot acquisitie van beeldende kunst, realisatie van kunstprojecten en tentoonstellingen in de openbare ruimten tot een bedrag van € 100.000 per project/object en vallende binnen de door de Raad van Bestuur goedgekeurde beleidsplan en begroting;

lid 4: Besluiten die niet binnen het mandaat vallen en/of niet in lijn zijn met het beleidsplan en de begroting dienen vergezeld van een advies van de bevoegde directeur(en) ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

lid 5: onder de Kunstcommissie Erasmus MC valt de reeds aanwezige beeldende kunst in de openbare ruimten.

 

Artikel 5

Samenstelling en lidmaatschap Kunstcommissie Erasmus MC

lid 1: De  leden van de Kunstcommissie Erasmus MC worden door de Raad van Bestuur, op voordracht van de Kunstcommissie, (her-)benoemd telkens voor een periode van vier jaar;

lid 2: de leden kunnen twee keer herbenoemd worden voor een periode van vier jaar;

lid 3: de leden kunnen op voordracht van de Kunstcommissie worden geschorst of worden ontslagen door de Raad van Bestuur;

lid 4: de coördinator conservator kunstzaken maakt als raadgever deel uit van de Kunstcommissie Erasmus MC en van eventuele subcommissies en vervult de functie van secretaris en inspecteur van de beeldende kunst collectie(s);

lid 5: een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur, directeur Huisvesting, directeur Facilitair bedrijf kunnen op grond van hun functie als raadgever lid zijn van de Kunstcommissie;

lid 6: een lid heeft op persoonlijke titel en op grond van zijn/haar deskundigheid of interesse in de Kunstcommissie Erasmus MC zitting;

lid 7:  de Raad van Bestuur kan onaangekondigd iedere vergadering van de Kunstcommissie bijwonen.

lid 8: de Kunstcommissie Erasmus MC kan zich laten bijstaan door deskundigen van binnen en buiten de organisatie; zij hebben in de vergadering een raadgevende stem;

lid 9: de Kunstcommissie Erasmus MC bestaat uit maximaal 7 stemgerechtigde leden. Tenminste 5  daarvan zijn werkzaam dan wel werkzaam geweest binnen het Erasmus MC (interne leden); maximaal 2  zijn niet  werkzaam dan wel werkzaam geweest binnen het Erasmus MC (externe leden); daarnaast kunnen raadgevende leden uit hoofde van hun functie toegevoegd worden aan de kunstcommissie.

lid 10: leden die uit hoofde van hun functie in het Erasmus MC zitting hebben in de kunstcommissie hebben alleen een raadgevende stem.

lid 11: het lidmaatschap van de Kunstcommissie eindigt door het verstrijken van de termijn, waarvoor het lid is benoemd; door het overlijden van het desbetreffende lid; bij schriftelijke ontslagneming; bij ontslag door de Raad van Bestuur.

Artikel 6

Taakverdeling

a. Voorzitter

lid 1: De Raad van Bestuur benoemt op voordracht van de kunstcommissie een voorzitter;

lid 2: de voorzitter schrijft de vergadering uit, leidt de vergadering en verdeelt de werkzaamheden onder de leden;

lid 3: in specifieke situaties beslist de voorzitter of een subcommissie ingesteld wordt.

 

b. Vice voorzitter

lid 1: de Kunstcommissie kiest uit haar midden een vice-voorzitter, die de voorzitter in geval van afwezigheid kan vervangen.

 

c. Secretaris

lid 1: de secretaris bereidt de vergaderingen voor, schrijft brieven namens de Kunstcommissie en beheert het archief van de Kunstcommissie;

lid 2: tijdens de vergadering kan hij / zij bijgestaan worden door een notulist(e);

lid 3: de taak van secretaris wordt vervuld door de coördinator conservator kunstzaken.

 

d. Inspecteur van collectie(s) beeldende kunst

lid 1: de uitvoering van de taken van de inspecteur van de collectie(s) beeldende kunst is gedelegeerd aan de coördinator conservator kunstzaken.

 

Artikel 7

Vergaderingen

lid 1: de leden worden voor iedere vergadering uitgenodigd; bij verhindering melden zij zich af bij de secretaris of de voorzitter;

lid 2: de Kunstcommissie Erasmus MC vergadert minimaal 4 per jaar en voorts telkenmale wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of tenminste 3 leden van de Kunstcommissie dit wenselijk achten middels schriftelijk verzoek aan de voorzitter en onder opgave van de te behandelen punten dit wenselijk acht;

 

 

Artikel 8

Besluitvorming van de Kunstcommissie Erasmus MC

lid 1: geldige besluiten worden genomen in een vergadering die wordt bijgewoond door tenminste de voorzitter, de secretaris en 1 ander lid;

lid 2: in afwijking van het voorgaande lid kan de voorzitter bepalen dat in uitzonderlijke gevallen voor de besluitvorming ook een deugdelijk gemotiveerde schriftelijke bijdrage van alle  ontbrekende commissieleden noodzakelijk is;

lid 3: geldige stemmen zijn bij aanwezigheid in de vergadering uitgebracht of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering ingebracht;

lid 4: bij gelijke verdeling van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag;

lid 5: in geval van een financiële dan wel relationele belangenverstrengeling (familie, vrienden, relaties met kunsthandel ed) onthoudt het betreffende lid zich van besluitvorming;

lid 6: besluiten die een verandering van het beleid betekenen dienen te worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter accordering. Na de accordering door de Raad van Bestuur behoort het besluit tot het Kunstbeleid Erasmus MC;

lid 7: In die gevallen waarin de Raad van Bestuur de adviezen van de kunstcommissie niet overneemt doet hij dit schriftelijk en met redenen omkleed (of iets dergelijks).

 

Artikel 9

Financiën

lid 1: De Kunstcommissie Erasmus MC ontvangt een budget t.b.v. runningcosts inzake verwerving, beheer en behoud van en informeren middels exposities en publicaties en overhead van kunstzaken van de Raad van Bestuur waarover de Kunstcommissie per van te voren afgesproken periode van minimaal 1 jaar afspraken maakt met de Raad van Bestuur. Dit budget wordt jaarlijks verhoogd waarbij rekening wordt gehouden met de economische inflatie;

lid 2: in aanvulling op het in lid 1 genoemde budget wordt bij renovatie- en interim-huisvestingprojecten met een bouwsom van meer dan € 1.000.000 ≥ 0.5% van de bouwsom met een minimum van € 30.000,- incl. btw gereserveerd t.b.v. realisatie van beeldende kunst (RvB besluit dd 31082004);

lid 3: in aanvulling op in de lid 1 en 2 genoemde budgetten is t.b.v. van de verwerving van beeldende kunst voor de nieuwbouw van Tranche 1 binnen het nieuwbouwprogramma een kunstbudget van € 1 miljoen gereserveerd (prijspeil 2005); aanvullend wordt in het nieuwbouwprogramma gedurende 8 jaar jaarlijks een bedrag van € 25.000 gereserveerd ten behoeve van de beeldende kunst in de nieuwbouw;

lid 4: de Kunstcommissie Erasmus MC stelt jaarlijks een begroting en een plan van aanpak op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur, tevens brengt de Kunstcommissie jaarlijks voor de tweede helft van ieder jaar aan de Raad van Bestuur verslag uit over de werkzaamheden van de Kunstcommissie over het afgelopen kalenderjaar;

lid 5: budgetbeheer ligt  bij coördinator conservator kunstzaken.

Artikel 10

Vergoedingen

lid 1: Externe deskundigen en commissieleden die niet verbonden zijn met het Erasmus MC ontvangen op voorstel van de kunstcommissie een door de Raad van Bestuur vast te stellen onkostenvergoeding.

 

Artikel 11

Algemene bepalingen

lid 1: De Kunstcommissie Erasmus MC brengt jaarlijks van haar activiteiten een schriftelijk verslag uit aan de Raad van Bestuur.

 

Artikel 12

Slotbepalingen

lid 1: Dit reglement kan gewijzigd worden bij gewone meerderheid van stemmen van de leden van de Kunstcommissie Erasmus MC en nadat  de wijziging(en) door de Raad van Bestuur  zijn goedgekeurd;

lid 2: elk lid van de Kunstcommissie Erasmus MC kan een voorstel tot wijziging indienen;

lid 4: in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Kunstcommissie Erasmus MC, in overleg met de Raad van Bestuur;

lid 5: dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur in haar vergadering d.d. april 2011 en treedt in werking daags na besluitvorming,

Rotterdam, 31 maart 2011.

 

Raad van Bestuur Erasmus MC                     Kunstcommissie Erasmus MC

Prof. Dr. H.A. Büller                                         Dr. M.C. Vos

Voorzitter                                                          Voorzitter

 

 

 

 

 

 

Ondertekende versie reglement Kunstcommissie in archief RvB.