Tekst

Kunstbeleid

Beleidsplan 2010-2013

Inhoudsopgave

1   Inleiding

2   Kunstbeleid

2.1   Inhoudelijke uitgangspunten over beeldende kunst

2.2   Taakgebieden

2.2.1   Verwerving van beeldende kunst

2.2.2   Beheer en behoud van beeldende kunst

2.2.3   Exposeren van beeldende kunst

2.2.4   Informeren en communiceren over beeldende kunst

Bijlage 1 Taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond beeldende kunst

Bijlage 2 Afbakening

Bijlage 3 Bekostiging / niet openbaar

Bijlage 4 Beleidsuitvoering 2005-2010

 

 

 

1     Inleiding

De Raad van Bestuur heeft de strategie van het universitair medisch centrum met behulp van Koers 013 vastgesteld. Daarin wordt aandacht gevraagd voor een cultuuromslag van de medewerkers van het Erasmus MC en zijn klanttevredenheid en belevingsconcepten belangrijke criteria bij het behalen van de Koers 013 doelstellingen.

Het Erasmus MC hecht grote waarde aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte. Uit onderzoek blijkt dat beleving van ontvangst, wachtruimte, verblijven en vertrekken te wensen overlaat. Erasmus MC-breed draagt de campagne patiënt prominent bij aan bewustwording van de beleving van de patiënt voor mens en omgeving.

In gebouwen draagt een goede inrichting bij aan de beleving. Als onderdeel daarvan draagt beeldende kunst bij aan het scheppen van een bijzonder verblijfsklimaat. Elke dag bezoeken duizenden patiënten, bezoekers en medewerkers het Erasmus MC.

De kwaliteit en atmosfeer van onze organisatie wordt door de bezoekers al in de openbare ruimte ervaren. De inrichting van de openbare ruimte wordt daarom met zorg gekozen. Esthetiek van de ruimte is essentieel en een leidende gedachte bij keuze van kunstwerken waarbij wordt gestreefd naar bijzondere series opdat een groter geheel ontstaat met kwaliteit. Kunstwerken kunnen een ruimte bijzonder maken en gebruikers een unieke ervaring bieden. De toekomstige nieuwbouw van het ziekenhuis biedt uitgelezen kansen om de kunstcollectie op eigen wijze uit te breiden opdat het Erasmus MC zich op termijn hiermee kan onderscheiden.

 

De missie van de Kunstcommissie ligt om die reden in het verlengde van de missie van het Erasmus MC*:

De kwaliteit van de kunstcollectie moet een reflectie zijn van de hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg die in het Erasmus MC geboden wordt.

 

* Erasmus MC missie (uit Koers 013):

“Het Erasmus MC is op het gebied van ziekte en gezondheid een internationaal erkend centrum voor kwalitatief goede, met toewijding gegeven patiëntenzorg, gewaardeerde kennisoverdracht en hoogwaardige kennisontwikkeling.”

 

De missie van de kunstcommissie luidt:

“De kunstcommissie Erasmus MC streeft naar een hoogwaardige collectie beeldende kunst die veelzeggend is voor patiënten, studenten, bezoekers en medewerkers. “

De doelstelling van de kunstcommissie Erasmus MC is het verwerven en presenteren, daarover informeren en beheren van beeldende kunst in het Erasmus MC:

 1. van (inter)nationaal hoogwaardig niveau geldend binnen het vakgebied van de beeldende kunst;
 2. die rekening houdt met doelgroepen en
 3. is afgestemd op van de locatie.

 

In dit document wordt het beleid van de komende 3 jaar vastgelegd evenals de procedure.

Het beleidsplan 2010-2013 is een vervolg op het beleidsplan 2004-2009 en geeft ten opzichte van de voorgaande periode verdieping naast een aantal belangrijke wijzigingen op het terrein van afbakening en keuzes. Bijlage 1 handelt over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond beeldende kunst, bijlage 2 behelst afbakening van ruimte en samenwerking met het facilitair bedrijf in het bijzonder inrichtingsmanagement. In bijlage 3 betreft de bekostiging van beeldende kunst, bijlage 4 gaat tot slot over beleidsuitvoering.

De Kunstcommissie Erasmus MC is verantwoordelijk voor het opstellen en uitdragen van het kunstbeleid en adviseert hierover de Raad van Bestuur. In deze beleidsnotitie zijn de uitgangspunten voor het kunstbeleid en de financiering van grote beeldende kunstprojecten geformuleerd, evenals de afspraken hierover tussen de Kunstcommissie Erasmus MC, directie Huisvesting en de Raad van Bestuur.

De Kunstcommissie Erasmus MC ambieert de organisatie van tentoonstellingen in de nieuwbouw. Exposities sluiten in kwaliteit aan bij de voorwaarden geformuleerd voor verwerving. In de selectie zullen meestal kunstenaars worden opgenomen die een (inter)nationale carrière (gaan) maken. De tentoonstellingen kunnen aanleiding zijn om tot verwerving van beeldende kunst te komen en of het aankoopproces te begeleiden.

Voor de realisatie daarvan ambieert de commissie een ruimte in een de primaire openbare ruimte waar veel bezoekers en gebruikers verblijven of langskomen. Samenwerking met inhoudelijke museale partijen uit de stad en financiers wordt in deze beleidsperiode verkend.

 

2       Kunstbeleid

De Kunstcommissie Erasmus MC is ingesteld door de Raad van Bestuur. De commissie werkt conform het reglement Kunstcommissie Erasmus MC waarin doelstellingen, taken en bevoegdheden en samenstelling van de kunstcommissie zijn vastgelegd evenals bepalingen met betrekking tot financiën en besluitvorming. Beide documenten worden voor accordering aangeboden aan de Raad van Bestuur.

 

2.1     Inhoudelijke uitgangspunten over beeldende kunst

De Kunstcollectie bestaat in de toekomst uit intrinsiek hoogwaardige beeldende kunst die de kern van de collectie vormt, aangevuld met kunstwerken die deze kern ondersteunen. De gelaagde opbouw van de collectie is als volgt te definiëren:

 

 • De kern van de collectie beeldende kunst van de (nabije) toekomst bestaat uit kwalitatief hoogwaardige autonome en/of geïntegreerde kunstwerken waarvan (intern)nationaal de waarde wordt erkend;
 • deze kerncollectie wordt ondersteund door kunstwerken van bijzondere aard waarvan nog niet duidelijk is of deze werken een waarde van blijvende aard in zich dragen;
 • kunstwerken die niet aansluiten bij bovengenoemde categorieën worden indien mogelijk afgestoten, dan wel niet opgenomen in de Erasmus MC collectie.

 

2.2     Taakgebieden

De kunstcommissie rekent het verwerven van beeldende kunst, het beheren en behouden van verworven kunstwerken en het informeren over kunstwerken tot haar taakgebieden.

 

2.2.1     Verwerving van beeldende kunst

Verwerving geschiedt op basis van aankoop van autonoom werk, verstrekken van opdrachten, accepteren van schenkingen en legateringen. Ook bestaat de mogelijkheid werk langdurig in bruikleen te nemen. In het kader van de nieuwbouw onderzoekt de kunstcommissie mogelijkheden met externe partners.

Bij verwerving van beeldende kunst onderscheidt de Kunstcommissie:

a. Autonome beeldende kunst ten behoeve van de collectie waaruit wisselende opstellingen worden gemaakt. Dit werk is demontabel en verplaatsbaar;

b. Autonome beeldende kunst ontstaan in opdracht en voor een bepaalde locatie gerealiseerd. Dit werk zal veelal semi-permanent worden geplaatst, maar dient in principe demontabel en verplaatsbaar te zijn.

 

Te verwerven beeldende kunst dient te voldoen aan de volgende criteria:

verleiden tot kijken

Het gaat om het verwerven van kunstwerken die gebruikers en medewerkers verleiden zich tijdelijk niet met medische onderwerpen bezig te houden. Daarbij is het van belang dat werken voor de doelgroep herkenbaar zijn als kunstwerken. Een leidraad bestaat uit de vier elementen en portret van mens en dier, samen en verbinden ongeacht uitingsvorm.

kwaliteit

Het verwerven van bijzondere kunstwerken van – binnen het vakgebied van de beeldende kunst – (inter)nationaal gewaardeerd niveau.

cradle to cradle

De kunstcommissie ondersteunt het cradle to cradle gedachtengoed, waarbij met reeds gebruikte grondstoffen nieuwe producten worden gemaakt. Indien mogelijk (zijn onderdelen van) kunstwerken cradle to cradle en maatschappelijk verantwoord vervaardigd / ingekocht.

locatie

Te verwerven werken dienen op de locatie tot hun recht te komen.

flexibiliteit

De Kunstcommissie Erasmus MC stelt zich ten doel grotendeels kunstuitingen te verwerven die langere tijd in goede staat te behouden zijn, zonder dat zij de museale behoudstaak om te behouden voor het nageslacht tot haar taken rekent. Zij houdt de mogelijkheid open kunstwerken af te stoten met het doel de collectie sterker te maken of om zodoende middelen te verwerven om andere werken te realiseren.

exploitabiliteit

De kunstcommissie stelt zich ten doel de gevolgen voor de exploitatie van te verwerven kunst zichtbaar te maken en mede op grond daarvan bewuste keuzes te maken voorafgaand aan verwerving.

 

Doel is in sterke oeuvres van beeldend kunstenaars bijzondere kunstwerken te vinden die passen op locatie en binnen de context van het Erasmus MC.

 

2.2.2     Beheer en behoud van beeldende kunst

De kunstcommissie draagt zorg voor beheer van kunstwerken in de openbare ruimte en in het depot. Daartoe registreert en documenteert zij de kunstwerken.

 

Beheer kunstwerken in openbare ruimte

De Kunstcommissie voert beheer van kunstwerken uit in de openbare ruimte en werkt  wanneer het gaat om handhaving beleid kunst in de openbare ruimte nauw samen met het Facilitair Bedrijf. Het Facilitair bedrijf handhaaft beleid openbare ruimte (BOR). Zij voert de regie. Zie bijlage 2.

Depot

De continue activiteiten in zake bouwen, renoveren, interim huisvesting en verhuizen binnen de organisatie leidt er toe dat een goed geoutilleerd kunstdepot en een overslagruimte t.b.v. depot werkzaamheden onontbeerlijk zijn. De Kunstcommissie beschikt over 3 verschillende depotruimtes met depotinrichting van respectievelijk 198m3, 40m3, 49,5 m3. Indien beschikbare ruimte wordt verdreven vraagt de Kunstcommissie aan directie Huisvesting om in overleg nieuwe centraal gelegen locaties te bepalen met bijbehorende faciliteiten en bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Documenteren en registeren

De Kunstcommissie heeft naast verwerving tot taak de in de collectie te nemen beeldende kunst te registreren en documenteren. Werk van decoratieve aard rekent de kunstcommissie niet tot de kunstcollectie wordt derhalve niet geregistreerd, behoudens werk dat binnen het vakgebied omschreven wordt als toegepaste kunst.

Ten behoeve van registratie wordt gebruik gemaakt van een database. Voor beheer en onderhoud daarvan wordt samengewerkt met directie Informatie.

Ten behoeve van de documentatie onderhoudt de Kunstcommissie een archief geordend op naam kunstenaar en een bibliotheek.

Categorieën

Om tot een verzameling hoogwaardige kunstwerken te komen worden vier categorieën onderscheiden. Alle in de collectie aanwezige werken zijn of worden ingedeeld. Dit is een continue proces.

Indeling van aanwezig werk in categorieën:

 1. Betreft kunstwerken die (inter)nationaal als hoogwaardig worden erkend, of gezamenlijk een coherent geheel of stroming vertegenwoordigen. Deze werken vormen de kerncollectie;
 2. betreft bijzonder kunstwerken ondersteunend aan de kerncollectie;
 3. betreft kunstwerken die aansluiten bij de kerncollectie vanwege documentaire waarde;
 4. betreft kunstwerken die niet aansluiten bij de kern- en ondersteunende collectie en kunnen worden afgestoten (eventueel na zorgvuldig overleg met ‘eigenaren’ of ‘beheerders’) en zodanig vermeld in database systeem/documentatiemap dan wel verwijderd uit databasesysteem.

Categorie 1,2 en 3 maken deel uit van de collectie Erasmus MC. De losse categorieën evenals doorsneden van 1,2 en 3 tonen de verzamelgeschiedenis van de totale kunstcollectie Erasmus MC.

De op locaties aanwezige beeldende kunst wordt of is geïnventariseerd, geregistreerd en ingedeeld in een categorie. Op basis hiervan neem de Kunstcommissie een besluit m.b.t. behouden, conserveren, documenteren, herplaatsen in de huidige en nieuwe openbare ruimte en m.b.t. ontzamelen, afstoten of verkopen van werken. In het laatste geval wordt zorgvuldig nagegaan wie de beheerder, gebruiker, eigenaar is alvorens hiertoe over te gaan.

 

2.2.3     Exposeren van beeldende kunst

In de periode 2010-2013 zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de plaatsing en plaatsingsomstandigheden van de beeldende de kunst op de locatie. Essentieel is de meerwaarde van kunst aan de totale esthetiek van de ruimte. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Facilitair Bedrijf afdeling inrichtingsmanagement. De komende beleidsperiode  zullen gebruikers in het bijzonder geattendeerd worden op het belang van een goede plaatsing van de beeldende kunst.

Punt van aandacht is samenwerking met directie Huisvesting inzake energiezuinig uitlichten van kunstwerken opdat zij (beter) tot hun recht komen in de openbare ruimte.

 

2.2.4     Informeren en communiceren over beeldende kunst

In de periode 2010-1013 zal worden gecommuniceerd over in de collectie opgenomen en geplaatste beeldende kunst. Daartoe zal een communicatieplan in samenwerking met de directie Communicatie  worden opgesteld en uitgevoerd.

Prioriteit ligt bij interne communicatie over kunst uit de collectie. Hiervoor worden bestaande communicatie kanalen ingezet zoals intranet, Scanner en Monitor.

Voor nieuwswaardige items worden tevens extene communicatiemiddelen ingezet: o.m. intranet (website  kunstzaken).

In bijzondere gevallen kan een publicatie en /of cd rom in beperkte oplage worden vervaardigd.

 

In de komende beleidsperiode zal worden onderzocht op welke wijze gebruikers actiever betrokken kunnen worden bij de keuze van beeldende kunst nadat de kunstcommissie een voorselectie heeft gemaakt.

 

 

Bijlage 1

Taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond beeldende kunst

 

In het traject van idee tot uitvoering spelen verschillende partijen een rol met elk taken en verantwoordelijkheden.

 

Raad van Bestuur

 • De Raad van Bestuur draagt beleid en besluiten m.b.t. eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de openbare ruimte m.b.t. invulling met beeldende kunst actief uit;
 • dit geldt ook voor kunstzinnige uitingen in de vorm van geschenken verkregen via  zakelijke partners, patiënten of andere kanalen;

 

Hoofd afdeling/directeuren van thema’s

 • Hoofden van afdelingen en/of directeuren van thema’s besluiten vooralsnog zelfstandig of zij openbare ruimte behorende bij het thema invullen in samenwerking met de kunstcommissie t.l.v. het themabudget.

 

Kunstcommissie Erasmus MC

 • Stelt het Erasmus MC-brede kunstbeleid op;
 • draagt zorg voor accordering van beleid door Raad van Bestuur;
 • bewaakt het kunstbeleid en voert het kunstbeleid uit;
 • draagt verantwoording af aangaande de uitvoering van het kunstbeleid aan de Raad van Bestuur. Dit gebeurt in de vorm van een meer-jarigverslag als addendum in de beleidsnotitie;
 • stelt een Dagelijks Bestuur in dat besluiten neemt t.a.v. de vier taakgebieden en verantwoording aflegt aan de kunstcommissie bestaande uit de voorzitter, één commissielid roulerend over een jaar en de adviseur/coördinator kunstzaken;
 • kan (incidenteel) extern advies op het vakgebied van de beeldende kunst inhuren.

 

Samenstelling van de Kunstcommissie Erasmus MC

 • Evenredige vertegenwoordiging uit hoger leidinggevend kader van de organisatie;
 • adviseur/coördinator kunstzaken;
 • zo nodig een extern lid.

 

Adviseur/conservator/ coördinator kunstzaken

 • Adviseur/conservator/coördinator kunstzaken heeft coördinerende en uitvoerende taken op de 4 taakgebieden verwerving, beheer, behoud en informeren en communiceren;
 • Heeft een adviesfunctie op de 4 taakgebieden richting kunstcommissie en partijen in het Erasmus MC.

 

Positie Kunstcommissie Erasmus MC

 • De Kunstcommissie heeft op het vakgebied van de beeldende de kunst een adviserende taak aan de Raad van Bestuur;
 • vraagt de Raad van Bestuur organisatiebreed uit te dragen dat de Kunstcommissie beeldende kunst verwerft, toont, beheert en behoudt in de openbare ruimte zoals gedefinieerd in bijlage 2;
 • maakt met directie Huisvesting afspraken over raamregelingen m.b.t. financiering van beeldende kunst en is gemandateerd voor besteding en wijziging van het kunstbudget;
 • delegeert de uitvoering van het beleid aan adviseur/coördinator kunstzaken.

 

Positie van het Dagelijks Bestuur van de kunstcommissie

 • Het Dagelijks Bestuur (DB) is door de kunstcommissie gemachtigd besluiten te nemen tot een bedrag van € 10.000,- in zake verwerving van beeldende kunst;
 • het DB spreekt van te voren procesgang in zaken projecten af;
 • actiebesluiten worden door het DB gerapporteerd aan de Kunstcommissie.

 

Positie van de adviseur/coördinator Kunstzaken

 • De adviseur/coördinator Kunstzaken voert het beleid uit in het bijzonder de taken verwerven, beheren/behouden van, tonen van en informeren over beeldende kunst;

 

Samenwerking tussen Kunstcommissie en (binnenhuis)architect, en vormgever

 • De disciplines architectuur, binnenhuisarchitectuur, vormgeving en beeldende kunst vullen elkaar aan, overlappen elkaar en beïnvloeden elkaar. De kwalitatieve doelstellingen van de disciplines dienen op elkaar afgestemd te zijn. Ten einde in een vruchtbare samenwerking tot een fraai resultaat te komen, trekken directie Huisvesting , Directie Facilitairbedrijf en de Kunstcommissie Erasmus MC structureel samen op;
 • de Kunstcommissie ondersteunt het beleid van de Directie Huisvesting met betrekking tot het afzien van overmatige binnenhuisarchitectuur en het beleid van Huisvesting de Kunstcommissie tijdig te attenderen op samenwerkingsprojecten.

 

Service Organisatie / huisvesting

Huisvesting is bij bouwprojecten verantwoordelijk voor het hierbij betrekken van de Kunstcommissie.

Service organisatie / facilitair Bedrijf

Met invoering van beleid Openbare Ruimten (BOR), de afspraak dat inrichtingsmanagement in de toekomst bindende adviezen gaat verstrekken aangaande faciliteiten binnen afdelingen en thema’s en de uitgesproken wens beeldende kunst een rol te laten spelen bij inrichting van openbare ruimten zal een nauwere samenwerking tussen Faciltitair Bedrijf en de Kunstcommissie in deze beleidsperiode worden uitgewerkt.

 

Bijlage 2

Afbakening

 

Primair doel is het verblijfsklimaat en de uitstraling van ruimten waar veel publiek komt te verbeteren. Reden om in overleg met facilitair bedrijf tot afbakening te komen van ruimten.

Om spraakverwarring te voorkomen volgt een heldere eenduidige definiëring van het begrip openbare ruimte zoals deze binnen het Erasmus MC wordt gehanteerd:

Alle ruimte die niet is toebedeeld aan een cluster of een directie en in algemene zin meer dan één gebruiker of doelgroep heeft.

Het Facilitair Bedrijf heeft in samenspraak met stakeholders een indeling gemaakt in publieke binnen- en buitenruimten.

 

Tabel 1 Onderverdeling openbare ruimten (bron: november 2009 dFB)

Type ruimte

Invulling kunstcommissie

Publieke ruimten:

Centrale ruimten

Centrale hal, ingang 2, poli-ingang Daniel, hoofdingang Daniel, centrale hal Sophia, hal V 200 (foyer auditorium, hal V 100

ja

 

Verbindingsruimten

Centrale gangen tot aan ‘de voordeur’ van een verpleegafdeling/dagbehandeling. Centrale gangen bij onderzoeksafdelingen, onderwijsruimten, kantoorafdelingen.

ja

 

Voorzieningen in publieke ruimten

(nood)trappenhuizen, lifthallen, liften, openbare toiletten.

ja

 

Terreinen**

Voetgangersgebieden, parkeervoorzieningen,

Groenvoorzieningen

ja

 

Semipublieke ruimten poliklinieken SEH

Ontvangst- en wachtvoorzieningen*

Nee, alleen indien wens tot advies

 

Commerciële ruimten

Retail als commerciële restaurants, zorgbalies, gastenbalies, kapper ed.

Nee

Besloten ruimten:

Openbare ruimten voor beperkte doelgroep

Centrale overlegruimten, verblijfsruimten

Vergaderkamers, gastenkamers, algemene piketkamers, rookruimten, stiltecentrum

Ja

 

*Ontvangst- en wachtvoorzieningen binnenpoliklinieken zijn hier wel genoemd, maar vallen officieel onder de verantwoordelijkheid van het cluster/specialisme/thema.

** Na benutting van buitenruimte voor nieuwbouwactiviteiten zal de kunstcommissie een visie op inpassing van beeldende kunst op het terrein neerleggen, behoudens voorpleinen voor de (hoofd)ingangen.

 

Voor de komende jaren wenst het Erasmus MC een eenduidige visie te ontwikkelen op het beheer van Openbare Ruimten. Wens is te komen tot structurele inbedding van het beheer van Openbare Ruimten (BOR) binnen het Erasmus MC. Het eigenaarschap van de openbare ruimte (35.000m2) is belegd bij directie Facilitair Bedrijf. Daar ligt de regierol.

De Kunstcommissie werkt primair in de openbare ruimte waar veel patiënten, bezoekers en studenten komen. De kunstcommissie Erasmus MC richt zich om die reden op centrale ruimten, verbindingsruimten, voorzieningen in publieke ruimte als lifthallen en trappenhuizen, semipublieke ruimten met ontvangst en wacht gebieden en centrale overlegruimten.

Ontvangst- en wachtgebieden binnenpoliklinieken vallen officieel onder de verantwoordelijkheid van het cluster/specialisme/thema. Deze ruimten vallen buiten de scoop van BOR. Echter, als semipublieke ruimte hebben ook deze gebieden een representatieve functie en hebben indirect invloed op de patiënttevredenheid. Het is daarom belangrijk dat de expertise van BOR en de Kunstcommissie ingeroepen wordt bij elke komende verbouwing en/of (her)inrichting. De kunstcommissie zal voor thema’s/afdelingen richtlijnen formuleren, instrumenteren en indien aanwezig kunstontwikkelgelden beschikbaar stellen. Doel is samen met thema’s tot een advies te komen passend binnen kunstbeleid en in samenspraak tot besluitvorming over invulling te komen passend binnen de esthetiek van de ruimte. De adviezen vanuit BOR en de Kunstcommissie met de visie op inrichting als uitgangspunt, dienen dan bindend te zijn. Het thema financieert de beeldende kunst.

Thema’s/ afdelingen leggen gewenste geschenken ten behoeve van plaatsing in de openbare ruimten ter toetsing van de kwaliteit voorafgaand aan verwerving voor aan de kunstcommissie Erasmus MC.

Afdelingen, clusters, thema’s kunnen de Kunstcommissie om niet inschakelen voor consultatie. Lees verder onder Protocol.

BOR is voornemens een normstellend beleid met betrekking tot klantvriendelijk, meubiliar, kleurstellingen, gebruikte materialen, duurzaamheid, exploitatielast neer te zetten. Inrichtingsconcepten maken daar deel van uit. In nader overleg hebben Facilitair Bedrijf afdeling inrichtingsmanagement en de Kunstcommissie afspraken gemaakt over kunst als essentieel onderdeel van inrichtingsmanagement van de publieke ruimte. Waar mogelijk zal de kunstcommissie in samenspraak met BOR anticiperen, inspelen op dan wel bijdragen aan een totaal inrichting.

 

Om zichtbare resultaten te bereiken is het essentieel prioriteiten te stellen. Directie Facilitair Bedrijf heeft in dit kader kerngebieden aangewezen waar verbeteracties voor worden uitgevoerd, te weten:

Ingang 1: voorhal, centrale hal, rookruimte (binnen) en terras

 1. Ingang 2
 2. Liftkernen, lifthallen, verkeersruimten naar klinieken en poliklinieken
 3. Centrale hal Sophia
 4. Hoofdingang kliniek Daniel
 5. Gastenkamers
 6. Rookgebieden (buiten)

Indien middelen beschikbaar zijn zal de Kunstcommissie aansluiten bij de punten 1,2, 3, 4 en 5.

 

Bijlage 3

Bekostiging / niet openbaar

De Kunstcommissie Erasmus MC heeft met de Raad van Bestuur en de directie Huisvesting afspraken over financiering van de beeldende kunst in het Erasmus MC.

 

Bijlage 4

Beleidsuitvoering 2005-2010

In de periode 2005-2010 was voor het eerst een Erasmus MC breed kunstbeleid van kracht. In deze periode zijn uiteenlopende kunstprojecten gerealiseerd. Onderstaand een kort verslag van de hoofdpunten. De totstandkoming van projecten tussen 2003 en 2009 leverde een schat aan informatie over wensen en beleving op evenals verbeterpunten op uiteenlopende terreinen als afspraken en procedures. Op basis van die ervaringen is het kunstbeleid nu nader ingevuld en gewijzigd. Een essentiële beleidswijziging is de beperking van beeldende kunst tot in bijlage 2 genoemde in financieel en organisatorisch opzicht.

Verwerving

In de betreffende beleidsperiode zijn tientallen kunstwerken verworven, veelal met een specifieke locatie in gedachten en in inhoudelijke en /of financiële samenwerking met de afdelingen. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste locaties met de naam van de kunstenaar waarvan één of meer werken zijn aangekocht. Onderstaand een lijst met tijdelijke locatie, naam kunstenaar, titel, pair beheernummer, prijs en financiële bijdrage. Directies en afdelingen hebben in de afgelopen beleidsperiode bijdragen geleverd Soms aan het kunstwerk, soms aan financiering van lijstwerk t.b.v. kunstwerken. In alle gevallen aan plaatsing van kunst op de afdeling.

Na evaluatie heeft de kunstcommissie  op basis van de verwervingen besloten het beleid aan te scherpen. De commissie zal bij verwerving in de toekomst  kiezen voor kunstwerken waarvan in het verleden is gebleken dat die werken of vergelijkbare werken van dezelfde hand binnen het vakgebied van de beeldende kunst als interessant en bijzonder worden ervaren. Daarnaast is exploitabiliteit van de kunstwerken een speciaal aandachtspunt.

 

Lijst verworven werken 2004-2009

 

tijdelijke locatie

kunstenaar

Titel

pairnummer

Investering

bijdrage €

centrumlocatie

centrale hal

Balkenhol, Stephan

z.t., man

950

24.000

centrale hal

Balkenhol, Stephan

z.t. vrouw

951

24.000

centrale hal

Balkenhol, Stephan

z.t. man

952

24.000

centrale hal

Sultan, Donald

z.t.

568

8.500

centrale hal

Sultan, Donald

z.t.

569

8.500

Dp

Sultan, Donald

z.t.

678

8.500

centrale hal

Yilmaz, Hulya

movement

649

6.250

centrale hal

Yilmaz, Hulya

movement

650

6.250

centrale hal

Yilmaz, Hulya

movement

651

6.250

centrale hal

Yilmaz, Hulya

movement

652

6.250

centrale hal

Artschwager, Richard

z.t.

875

5.000

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

670

1.650

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

671

1.650

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

672

1.650

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

673

1.650

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

677

1.650

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

678

1.650

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

674

3.500

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

675

3.500

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

676

3.500

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

831

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

832

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

833

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

834

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

835

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

836

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

837

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

838

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

839

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

840

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

841

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

842

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

843

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

844

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

845

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

846

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

847

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

848

500

KNO

D1

Ruyter, Gerco de

z.t.

849

500

KNO

D2

Couturier, Stephan

Hoofddorp

565

13.500

He 220

Couturier, Stephan

IJburg

567

7.500

He 217

Couturier, Stephan

school of architect. 1

819

11.500

RvB

D3

Warmerdam, Marijke

Pedestal

666

4.250

D3

Warmerdam, Marijke

Take off

658

5.000

D3

Warmerdam, Marijke

This Bank that bank

660(1-2)

7.225

V 118/ RvB

Elk, Ger van

Stompe Toren

625

45.000

RvB

Bd 1 Thorax

Hiryczuk van Oevelen

The nature is my garden

692

35.000

Ba 3 MDL

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

817

6.154

MDL

Ba 0 SHE

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

896

6.154

Ba 0 SHE

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

829

6.154

Ca 3  inwend. Gen.

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

828

6.154

Ca 3  inwend. Gen.

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

924

6.154

H 1 N

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

894

6.154

Dp

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

900

6.154

OK 10

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

897

6.154

OK 11

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

895

6.154

Erasmus MC Sophia

buitengevel

Martens/Herzberg

Als het is zoals

150.000

Sophia Sp 3 AKC

Hiryczuk van Oevelenchildren unfolding …

563

7.500

Sophia centrale hal

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

923

6.154

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret Ali/ Kastanjeblad

633

700

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Fietsertje

634

3.227

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret Tali

635

700

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret

636

700

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret jongen sneeuw

637

700

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret Juliana wolken

638

700

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret Kate begonia

639

700

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret keeper

640

3.227

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret Kevin blad.

641

700

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret Mariska sne

642

700

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret meisje zonnebl

643

3.227

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret meisje waterl

644

700

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret Nuno Boom

645

3.227

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret Philo kastanje

646

3.227

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret streetstyle

647

700

fonds

Sophia Sp 2 KJP

Kuil, Wilma

Portret 4 meisjes wolk

648

3.227

fonds

Erasmus MC Daniel

Daniel centrale hal

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

899

6.154

faculteitsgebouw

faculteitsgebouw

Horvers, Toine

trajecten

509

22.725

fondsen

faculteitsgebouw

Visser, Carel

Jaguar en Spiegelbeeld

802

2.000

O&O

faculteitsgebouw

Visser, Carel

Kuifje in Afrika

799

1.445

faculteitsgebouw

Visser, Carel

Slang en Spiegelbeeld (groen)

803

2.000

O&O

faculteitsgebouw

Visser, Carel

z.t. (kubussen, groen, VIS 29

800

630

faculteitsgebouw

Visser, Carel

z.t. Arend met Helix

801

975

faculteitsgebouw Ec3

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

898

6.154

O&O

faculteitsgebouw Ec2

Hiryczuk van Oevelen

Surtsey

830

6.154

O&O

Gk

Warmerdam, Marijke

de Klap

823

8.500

O&O

faculteitsgebouw

Gudmundson, Sigudur

gevangen blauw

876

4.500

Gk

Leiderstam, Matts

on site

930

2.000

O&O

Gk

Leiderstam, Matts

artist at Niagrafalls

928

2.500

O&O

Gk

Leiderstam, Matts

westpoint

925

1.000

O&O

Gk

Leiderstam, Matts

westpoint

926

1.000

O&O

Gk

Leiderstam, Matts

westpoint

927

1.000

O&O

Gk

Meer, Hans v.d.

31 werken

31 stuks

10.850

O&O

Gk

Strömberg, PÄr

Dreamside Doninious

989

800

O&O

Gk

Strömberg, PÄr

Stellavore

991

800

O&O

Gk

Strömberg, PÄr

In The Nightside Eclipse

990

800

O&O

Gk

Strömberg, PÄr

Nightfall

988

800

O&O

Gk

Strömberg, PÄr

Until The Light Takes Us

987

800

O&O

Beheer en behoud

Depot: in de kern van het faculteitsgebouw is een extra depot gerealiseerd t.b.v. kunstopslag

en – overslag van l 15 x br 5 x h 3,30 in meters;

Conservering: Gerald van der Kaap (herplaatsing foto lichtbak+ conservering foto); Louis

van Roode (mozaïek);

Afstoting: diverse decoratieve schilderijen, aquarellen en reproducties van diverse

afdelingen na voorleggen aan de Kunstcommisie;

Database beheer: verfijning van gegevensinvoer;

Langdurig bruikleen: Hulya Yilmaz Movement.

Informeren exposeren

Informatieteksten bij kunstwerken op locatie;

Twee dvd’s over historie vervaardigd bij kunstwerk Louis van Roode;

Presentatie grote projecten: Martens/Herzerg, Stephan Balkenhol; Veranderingen op locaties aangeboden aan Scanner ter publicatie.

 

 

Leden van de kunstcommissie

Mw. Dr. M.C. Vos, arts microbioloog, voorzitter, 2005-heden

Dhr. R.J. Baatenburg de Jong, KNO, 2009-heden

Dhr. J. Holstege, universitair hoofddocent, 2007-heden

Dhr. Dr. G. Kazemier, universitair medisch specialist 2007-heden

Dhr. Prof. Dr. F.C. Verhulst, kinder- en jeugdpsychiatrie 2005-heden

 

 

Dhr. Mr. A. Westerlaken, lid Raad van Bestuur raadgevend

Dhr. Ir. H.C.A.M. Vink, directeur Huisvesting raadgevend

Mw. Ing. M. Hoekstra, directeur Facilitair Bedrijf, raadgevend 2010-2011

L.H. Bogtstra, conservator, coördinator kunstzaken, raadgevend

 

Mw. E.A. de Groot, voormalig conservator moderne en hedendaagse kunst Museum Boijmans van Beuningen, extern adviseur 2004-2009